• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

חציל שנשרף על מנגל בשרי ונאכל, האם צריך להמתין אחריו 6 שעות כדין מאכל בשרי?

התשובה:

 אם אין עליו שאריות של בשר לא צריך להמתין

השאלה:

קיבלנו פסוקי 'ברכת כהנים' מעץ בלי שם השם. האם טעון גניזה?

התשובה:

לא צריך.

השאלה:

אדם שהתבלבל בספירה וספר פעמיים אותה ספירה. ועברה יממה בכדי לתקן. האם יש לו תקנה או שממשיך לספור ללא ברכה ?

התשובה:

רוב פוסקי דורינו סוברים שלא יכול להמשיך לספור בברכה. אמנם כ' הרבי מקאמארנע וז"ל...

השאלה:

מי שפיספס ספירת העומר לילה ויום שלם , ממשיך לספור בלי ברכה ?

התשובה:

כן.

השאלה:

יש סביבי מניין מרפסות אבל מהחצר שלי אפשר לראות מתפלל אחד בלבד, האם זה נחשב תפילה בציבור בשבילי, כמו כן יש ברכת כוהנים, האם אני יכול להצטרף עם ברכה?

התשובה:

זו מחלקת אם נחשב לתפילה במניין, לעניין...

השאלה:

האם אפשר לברך ברכת האילנות על שני עצים שפרותיהם שונים אך פרחיהם זהים?

התשובה:

אפשר לברך ברכת האילנות.

השאלה:

האם מותר להשתמש בפסח בכפפות לטקס חד פעמיות שלא כתוב עליהם כשר לפסח?

התשובה:

אם הם עם אבקה אסור להשתמש ואם בלי מותר.

השאלה:

להכשיר בקבוק מטרנה, האם מספיק עירוי מכלי ראשון ?

התשובה:

לכתחילה מי שיכול - עדיף לקנות בקבוק חדש. יש מחלוקת אם מועיל הגעלה לפלסטיק. האגרות משה אוסר. תוכל לסמוך על החזון עובדיה שמתיר אם נבלע ע"י ע...

השאלה:

ערב פסח אחרי סוף זמן אכילת חמץ האם מותר לבשל בכלים רגילים שלא הוכשרו לפסח עד זמן כניסת החג ?

התשובה:

תוכל לבשל בבוקר לפני סוף הזמן אכילת חמץ על מנת לאכלו גם לפני סוף הזמן. ואם נשאר תוכל לאכלו עד...

השאלה:

האם שומר נחשב לקטניות?

התשובה:

לא.

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0