• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

כשאומרים שירד פתק מן השמיים אפשר להבין את זה כפשוטו-שממש זה דף שכתוב? או בדומה למה שרשום בכתבים על בת קול וכדו'

התשובה:

מצינו פתקא מן השמיים כמו שכ' המגן אברהם והביאו המשנה ברורה על שבח "ברוך שאמ...

השאלה:

האם לומד מתחיל שלמד את ההקדמה לתע״ס יכול לגשת ישר ללימודי התע״ס?

התשובה:

צריך להכיר את האדם כדי לענות על השאלה ואם זה מתאים לו צריך שילמד עם רב שיודע ללמד בצורה נכונה.

השאלה:

האם שפת היידיש היא מקליפת נוגה כמו ארמית או משפות לא טהורות או לא זה ולא זה?

התשובה:

הרבי מליובאוויטש אמר שהיא הנשמה של לשון הקודש.

השאלה:

האם נכון לבעל תשובה להכנס בשיחות שמושמעות שם גם דעות שיש בהם אפיקורסות (כפירה)?

התשובה:

כתוב במשנה באבות ״הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס״ לפיכך אם אינו שקוד ללמוד בודאי שלא יכנס בשיחו...

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0