• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

האם אפשר לברך ברכת האילנות על שני עצים שפרותיהם שונים אך פרחיהם זהים?

התשובה:

אפשר לברך ברכת האילנות.

השאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות על עצי קלמנטינה?

התשובה:

מברכים ברכת האילנות על הלבלוב של אילני מאכל שמזה הפרח עתיד להתגדל פרי אמנם אילנות שנטעו באיסור כגון שהורכבו זה בזה, ערלה וכד׳ יש להמנע מלברך על...

השאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות על אילנות הגדלים בעציץ?

התשובה:

אם מוציאים פירות כשאר אילנות אפשר לברך על לבלובן ברכת האילנות.

השאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות בלילה?

התשובה:

מותר לברך ברכת האילנות בלילה אם יש אור או שהלבנה במילואה ורואים היטב את לבלוב האילנות (עיין שו״ת ציץ אליעזר, שו״ת רבבות אפרים סימן תנ״ח).

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0