• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

יש סביבי מניין מרפסות אבל מהחצר שלי אפשר לראות מתפלל אחד בלבד, האם זה נחשב תפילה בציבור בשבילי, כמו כן יש ברכת כוהנים, האם אני יכול להצטרף עם ברכה?

התשובה:

זו מחלקת אם נחשב לתפילה במניין, לעניין...

השאלה:

האם אפשר לברך ברכת האילנות על שני עצים שפרותיהם שונים אך פרחיהם זהים?

התשובה:

אפשר לברך ברכת האילנות.

השאלה:

האם מותר להשתמש בפסח בכפפות לטקס חד פעמיות שלא כתוב עליהם כשר לפסח?

התשובה:

אם הם עם אבקה אסור להשתמש ואם בלי מותר.

השאלה:

להכשיר בקבוק מטרנה, האם מספיק עירוי מכלי ראשון ?

התשובה:

לכתחילה מי שיכול - עדיף לקנות בקבוק חדש. יש מחלוקת אם מועיל הגעלה לפלסטיק. האגרות משה אוסר. תוכל לסמוך על החזון עובדיה שמתיר אם נבלע ע"י ע...

השאלה:

ערב פסח אחרי סוף זמן אכילת חמץ האם מותר לבשל בכלים רגילים שלא הוכשרו לפסח עד זמן כניסת החג ?

התשובה:

תוכל לבשל בבוקר לפני סוף הזמן אכילת חמץ על מנת לאכלו גם לפני סוף הזמן. ואם נשאר תוכל לאכלו עד...

השאלה:

האם שומר נחשב לקטניות?

התשובה:

לא.

השאלה:

האם יש אופן מיוחד לסיום מסכת משניות ביחיד (צריך לקרוא/ לומר משהו בעת הסיום?) לעניין תענית בכורות?

התשובה:

רק לסיים.

השאלה:

בהכשרת מיקרוגל, האם הכלי עם החומר הפוגם צריך להיות כשר לפסח?

התשובה:

לא צריך כלי. לנקות היטב ולהדליק על חום גבוה כמה דק' ואם רוצים עם כלי - לא צריך שיהיה כשר לפסח.

השאלה:

כלי זה          

ששימושו נעשה בצונן בלבד, פירות יקרות ואף חמץ, האם צריך הכשרה.

התשובה:

לנקות היטב ואפשר להשתמש.

השאלה:

שלום לרב, אשמח לדעת איך מכשירים כירים לפסח?

התשובה:

יש לנקותם היטב וללבן את החצובות באש הכירה עצמה. כיום מצוי לקנות כירים חדשות במחירים השוים לכל נפש שיהיו מיוחדות לפסח וכך לא יצטרך להכשיר את הכי...

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0