• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

האם על פי הקבלה צריך לעשות קידושא רבא (של שבת בבוקר) בעמידה?

התשובה:

מצד אחד כתב הרב חיים ויטל: ״מורי היה נוהג לומר כל הקידושין מעומד בשבת ויום טוב״. ואפשר להבין מכאן שגם קידושא רבא בעמידה. מצד ש...

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0