top of page

אכילה בידים מזוהמות?

השאלה: כף החיים בסימן קנח אות נג מביא זוה"ק פרשת בלק שכותב "מאן דבריך בידים מזוהמות חייב מיתה"

האם יש מקום להקל באדם שאוכל בורקס או מאכל כלשהו שמשאיר שמן במקום שרחוק מנטילה (או אם נמצא בנסיעה וכו') איך מתייחסים לזוהר הזה ?התשובה:

ינקה במפית או כל דבר אחר.


Kommentare


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page