top of page

אסור להזכיר חטאים מן העבר וזדונות נהפכים לזכויות - האם סותר?

השאלה:

כתוב בקידושין שמי שעושה תשובה לא יזכירו לו חטאים שעבר, וגם כתוב ביומא שמי שעשה תשובה מאהבה זדונות נהפכים לזכויות,איך מסתדרים שתי המימרות? הרי אם יהפכו לזכויות יצטרכו להזכיר לו אותם ?
התשובה:

זו לא תהיה הזכרת חטא אלא הזכרת מצוה וזכות.Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page