top of page

בחינה אחרונה אינה מנחת רשימו בכל מדרגה האמנם?

השאלה:

הרב הביא את אור הבהיר על אופ כ בעמ רכג בעניין "בחינה אחרונה לא מניחה רשימו". והטעם המבואר שם זה מפני ההזדככות מד לג. בחינה ד נחשבת עכשיו לאחור וכביכול ב"ג עכשיו לא משגיחה עליה. והיא מפני זה נחשבת כאיננה..(אפילו שבאמת כן יש שם רשימו, אבל היא כמו רדומה שם) ע"כ.

נמצא לפי זה שלא רק הבחינה ד לא מניחה רשימו אלא כל ספירה וספירה בעת הזדככותה לא מנחת רשימו מאותו סיבה..

האם זה נכון לומר כן ??


התשובה:

נכון, אבל היא תחשב לבחי' ד' של אותה קומה.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page