top of page

ברכה לפני המים לפני השינה ?

השאלה:

שמעתי שבכתבי האריז"ל אומר שלפני שישן יכול לברך על כוס מים ויכוון לפטור את כל מה שיישתה בלילה ובבוקר יברך ברכה אחרונה. האם הרב מכיר את זה?
התשובה:

אין דבר כזה בהאריז"ל. ולא נכון לעשות כך, אל יברך לפני ששותה.Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page