top of page

ברכה על טלית קטן - האם לברך?

השאלה:

ידוע שההאריז"ל היה מתתעטף בטלית קטן כמו שכתב בפרי עץ חיים שער הציצית פרק א' וז"ל: "היה נוהג מורי זלה"ה, שהיה לובש את הט"ק, כמו בשעה שהיה עולה מן הטבילה וכיוצא בזה, אז היה מתעטף בו ראשו, ומברך להתעטף בציצית, ומכניס בו ראשו, ומוריד אח"כ בדרך לבישתו." כמו עם טלית גדול ומברך להתעטף בציצית.

איך לנהוג למעשה כאשר המשנה ברורה כותב שזה ברכה שאינה צריכה.

מכל מקום לכתחילה בוודאי יש להיזהר שלא לברך על טלית קטן אם דעתו ללבוש תיכף הטלית גדול, משום גרם ברכה שאינה צריכה. (משנה ברורה סעיף י"ב סעיף קטן ל')

ועוד שההלכה שלא צריך עיטוף. רק מחמירים לצאת ידי חובה ומתתעטפים ?
התשובה:

יכול להתעטף ולברך אם לא ישן עם הציצית או כשמחליף ציצית. ראוי להתעטף אם יש שיעור בציצית כדעת ההאר"י שולחן ערוך בן איש חי ועוד.Commentaires


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page