top of page

הדלקה בשקיעה צאת כוכבים או ר"ת?

השאלה:

בפרי עץ חיים כתב שנהג להדליק נרות חנוכה בשקיעה שמצות ההדלקה זמנה מועט לפי הסוד , האם כדאי יותר לנהוג כך או בצאת הכוכבים ?

התשובה:

א. הדברים שם הם מהחברים ולא ברור מה נהג האר"י.

ב. אפשר לפרש עם סוף שקיעה כמו שכתוב בשולחן ערוך.

ג. יש לזכור שמה שכתב בשו"ע היא שקיעה דר"ת ויכול להיות שהיא גם דעת ההאר"י.

ד. היום שמדליקים בפנים נראה שאין לדקדק בכך.

Comentários


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page