top of page

יצחק אבינו נשמה זכרית נקבית?

השאלה:

לגבי מה שהרב אמר היום לגבי תקון חטאה של חוה.

זה ההסבר הפשוט לזה שיצחק אבינו נולד עם נשמה נקבית וכאילו 'לקח' משרה כמה שנים ולכן בגלל חטא חוה נגזרה אליו מיתה בגיל 38, העקידה תקנה את המוות שלו שנשמתו עברה לאיל ונשחטה ואילו יצחק קיבל נשמה זכרית.

בעצם התיקון הוא של שניהם? או שלא הבנתי נכון?

התשובה:

בגיל 37. ונכון שהעקדה היא תקון גם ליצחק שקבל אז נשמה זכרית.

Kommentarer


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page