top of page

לעסוק בענפים או בשורשים?

השאלה:

בחלק ד פ"א אור פנימי ב' בעל הסולם כותב : "באופן שמתחילה יש להבין את הענף,

ביחסו לשרשו באצילות, ואח"כ אפשר ליחס את השורש הזה לשורשו המוקדם אשר בעולמות הקודמים לאצילות"

(נשמע שקודם צריך ללמוד מלמטה למעלה בשביל ליחסו לשורשו), והרב באור יושר עמוד לפני הביא מה שכתב בפמ"ס שם אמר "ומי שאינו יכול לכנוס לחדרים הראשונים איך יכנס לחדרים אחרונים"

השאלה אם לומדים בסדר של מלמעלה למטה איך מסתדר עם דברי האור פנימי שמתחילה יש להבין יחסי ענף ושורש שבאצילות?

התשובה:

לומדים מא"ק ולמטה אבל השפה היא שפת הענפים כלומר שדרך הענף אנו מבינים את השורש שבא"ק.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page