top of page

מה מביא את האסונות? לימוד קבלה? שמיעה לגדולי הדור? לימוד פנימיות תודה ?

השאלה:

מסוף מאמר עת לעשות בספר מתן תורה ד"ה ויש, וכן מתיקון ל המפורסם, וכן מהקלסה"ז אות נז וכו- משמע *שכל האסונות באים מכך שמקשיבים ל'גדולי הדור' לא ללמוד קבלה*.

מאידך, כותב המכתב מאליהו (כרך א, ע' 75-77), *שכל הגזירות באות מכיוון שחושבים שגדולי הדור טועים*.

כיצד מיישבים את הדברים?


התשובה:

בכל המקורות הנ"ל לא כתוב מילה על גדולי הדור, אלא שלא עוסקים בסודות התורה וממילא אין קושיא. דבר נוסף כדאי לדעת שהרמח"ל אומר שכל הגאולה תלויה בגילוי סודות התורה היינו הסודות שבפסוקי התורה שזה נקרא פנימיות 'התורה' , וכמעט כל המקובלים שאני מכיר לא עוסקים בכך, לפיכך הייתי מציע לכל ה'מקובלים' שתופסים טרמפ על המאורעות האחרונים כדי להשיג עוד קצת צופים או לקנות עוד כמה קלי דעת שיתבטלו בפניהם, תקנו את עצמכם וחפשו את כל האשמה בעצמכם, לא בעם ובטח לא בגדולי הדור שאתם אפילו לא עפר לרגליהם.


Kommentare


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page