top of page

מזכירים שם בן אמו או אביו?

השאלה: בזהר שמות, אות רצט: אומר הזוהר שרבי יוחנן שאל את ר' יצחק למה בלק אמר הנה עם יצא... ולא אמר עם בני ישראל. אמר לו ר יצחק שבלק מכשף גדול היה וכו... ושדרך המכשפים לקחת דבר שאין בו חשד. וכן אין מזכירים לעולם שם אביו של אדם, אלא שם אמו, שהוא דבר אין בו חשד. שאלה האם לומדים מכאן שגם במי שברך שעושים לאדם יגידו שמו בן שם אימו ולא בן שם אביו???התשובה:

בזהר לך לך כתב: 'כאשר יבא האדם להזכיר עצמו לקבל דבר עליון, הוא צריך לבא בדבר שהוא ברור. וע"כ הזכיר את אמו, שאמר לבן אמתך ולא לאביו'. כך ראוי במי שברך.


Kommentare


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page