top of page

עולם האצילות, שם מ"ב?

השאלה:

תורה קפ ליקוטי מוהר"ן כתוב שבעולם אצילות נמתק הדין על ידי מב אותיות של מה ..פשוט.מילוי ומילוי דמילוי...האם יש לזה הסבר בכתבי רבינו בעל הסולם או הארי הקדוש?

ומדוע שם מ"ה הוא ביצירה?

התשובה:

עולם האצילות נקרא מ"ה החדש עיין תע"ס ח"ח. ולגבי שם מ"ב עיין זוהר עקב במראות הסולם.

Comentários


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page