top of page

תפילת המנחה - מתי?

השאלה:

רצינו לדעת בעניין זמן תפילת מנחה שמביאים האחרונים שהארי ז"ל היה מתפלל עם דמדומי החמה,

בנוסף עפי מה שכתוב בזוהר שהיה גם מתפלל לפני צאת הכוכבים שיהיו 3 תפילות ביום דןוקא.

יוצא לכאורה תרתי סתרי שהארי היה מתפלל כדעת רבי יהודה וגם כרבנן בעת ובעונה אחת.

כף החיים סופר והרב דוד יוסף מיישבים שסמך על דעת יחידי(ר תם) שבתפילה הקלו) ולעשות כך לכתחילה.

היינו ערבית מיד עם שקיעת החמה רצוף אחרי מנחה.

והבא"ח לא מזכיר דין זה לגבי ערבית וכותב ערבית מצווה מן המובחר אחר צאה"כ לכתחילה.

רצינו ליישב והתקשינו ועוד רצינו לדעת איך עפ"י דעת האר"י ז"ל לכתחילה צריך לנהוג.

התשובה:

משער הכוונות משמע שהתפלל מנחה סמוך לשקיעה וערבית אחר צאת הכוכבים אפילו בשבת, וכך יש לנהוג. שלא כדברי השער תשובה.

מקורות:

בדרוש ב' של תפילת המנחה שהיה נזהר להתפלל סמוך לשקיעה והיה מסיר התפילין לפני השקיעה ממילא לא היה מתפלל ערבית באותו יום כלומר קודם השקיעה.

וכן בפרי עץ חיים כתב בסוף פרק א' של שער מנחה וערבית 'גם היה נזהר מאד שלא לאמרה (את מנחה) אלא עם שקיעת החמהתשובההעברה

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page