top of page

האם כלי פלסטיק צריכים טבילה?

השאלה:

שלום לרב, רציתי לשאול האם צריך להטביל כלי פלסטיק?


התשובה:

כשגזרו חז״ל על כלי זכוכית להטבילם לא היו כלי פלסטיק בכלל גזרתם ואין אנו יכולים לגזור גזרות חדשות ולפיכך לא צריכים טבילה (עיין שו״ת יביע אומר חלק י׳ סימן י׳).

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page