top of page

האם מותר לברך ברכת האילנות בלילה?

השאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות בלילה?


התשובה:

מותר לברך ברכת האילנות בלילה אם יש אור או שהלבנה במילואה ורואים היטב את לבלוב האילנות (עיין שו״ת ציץ אליעזר, שו״ת רבבות אפרים סימן תנ״ח).

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page