top of page

האם מותר לברך ברכת האילנות על עצי קלמנטינה?

השאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות על עצי קלמנטינה?


התשובה:

מברכים ברכת האילנות על הלבלוב של אילני מאכל שמזה הפרח עתיד להתגדל פרי אמנם אילנות שנטעו באיסור כגון שהורכבו זה בזה, ערלה וכד׳ יש להמנע מלברך עליהם ברכת האילנות אך אילנות המורכבים אם נטעו את גרעיני פירותיהם וצמחו מהם אילנות מותר לברך עליהם ברכת האילנות.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page