top of page

האם מותר להשהות קטניות בבית בפסח?

השאלה:

מי שלא אוכל קטניות בפסח, האם יכול להשהות אותן בביתו והאם צריך למוכרם במכירת חמץ?


התשובה:

קטניות אינן חמץ ויכול להשאירן בביתו ולא צריך למוכרן במכירת חמץ. אם נפלו קטניות לתבשיל בפסח התבשיל מותר אם יש רוב בהיתר, וכן מותר להדליק בשמנים העשוים מקטניות (שו״ע סימן תנ״ג).

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page