top of page

פתק מן השמיים

השאלה:

כשאומרים שירד פתק מן השמיים אפשר להבין את זה כפשוטו-שממש זה דף שכתוב? או בדומה למה שרשום בכתבים על בת קול וכדו'


התשובה:

מצינו פתקא מן השמיים כמו שכ' המגן אברהם והביאו המשנה ברורה על שבח "ברוך שאמר" וז"ל: שבח זה תיקנו אנשי כנסת הגדולה על פי פתקא שנפל משמיא ומצאוהו כתוב בו ויש בו פ"ז תיבות וסימנו ראשו כתם פז רוצה לומר ראש התפילה הוא ברכה של פ"ז תיבות על כן אין לגרוע ולא להוסיף על פ"ז תיבות ונכון לאומרו מעומד אפילו ביחידי וכו' עכ"ל. וגם על פתקאות שהתגלו אחר כך כמו בבית הדין בצפת על ספרו של הרמ"ק תומר דבורה בו היה כתוב כי מי שכתבו קיים את הכתוב בו ואז נתרצו בית הדין לתת הסכמה לספר. ואף פתקאות מאוחרות יותר טוב לאדם להאמין בהם כפשוטו.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page