top of page

תפילה בקול רם בראש השנה

השאלה:

כתוב בשו"ע בסימן תקפ"ב שנוהגים להתפלל בקול בר״ה ויוה״כ. האם נוהגים כך היום?


התשובה:

רבים ערערו על מנהג זה ואין לנו אלא דברי האריז"ל שאפילו לאזניו לא ישמיע וידוע דברי הזהר שהמגביה קולו אין תפילתו מתקבלת.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page