top of page

הכשרת בקבוק לתינוק?

השאלה:

להכשיר בקבוק מטרנה, האם מספיק עירוי מכלי ראשון ?התשובה:

לכתחילה מי שיכול - עדיף לקנות בקבוק חדש. יש מחלוקת אם מועיל הגעלה לפלסטיק. האגרות משה אוסר. תוכל לסמוך על החזון עובדיה שמתיר אם נבלע ע"י עירוי מכלי ראשון. אם הייתה שם המטרנה כ"ד שעות מצריכים כבישה במים ג' ימים ולהחליף כל כ"ד שעות המים.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page