• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

מה עדיף תפילת ערבית מוקדמת לפני שקיעה במניין או ערבית בזמנה ביחיד?

התשובה:

מניין, רק לקרוא אח"כ ק"ש בזמן.

השאלה:

מה עושים עם יין אוצר בית דין שנפתח עמד והתקלקל?

התשובה:

שמים אותו כמו שהוא בפח.

השאלה:

מי שכנראה שכח ולא התפלל ערבית ובסוף תפילת שחרית אחרי עלינו לשבח רצה להתפלל תשלומין האם רשאי?

התשובה:

כן, עיין משנה ברורה סימן ק"ח.

השאלה:

מה דין עניית אמן וקדישים בין תפילין של יד לשל ראש של ר"ת?

התשובה:

מותר וכך נוהגים רוב העולם. ויש מחמירים לא לענות. והבא"ח נתן עצה כיוון שלא מברכים על ר"ת יענה ויניח מחדש.

השאלה:

בעניין ללכת לקברי צדיקים האם עדיף ללכת בערב ראש חודש או בראש חודש עצמו?

התשובה:

ודאי שבערב ר"ח כי בר"ח יש עליה לנפשם ולא נמצאת שם. למעט צדיקים גדולים כמו רשב"י שזכו לתחיית המתים בחיי חיותם.

השאלה:

כשאומרים שירד פתק מן השמיים אפשר להבין את זה כפשוטו-שממש זה דף שכתוב? או בדומה למה שרשום בכתבים על בת קול וכדו'

התשובה:

מצינו פתקא מן השמיים כמו שכ' המגן אברהם והביאו המשנה ברורה על שבח "ברוך שאמ...

השאלה:

כתוב בשו"ע בסימן תקפ"ב שנוהגים להתפלל בקול בר״ה ויוה״כ. האם נוהגים כך היום?

התשובה:

רבים ערערו על מנהג זה ואין לנו אלא דברי האריז"ל שאפילו לאזניו לא ישמיע וידוע דברי הזהר שהמגביה קולו אין תפילתו...

השאלה:

מצאתי צ׳ק חתום בלי סכום. שבגב הצ׳ק יש שטר עליו כתוב שפלוני לווה מפלוני 1000 דולר והזמן פירעון הוא ד אלול. הצ׳ק שייך ללווה. 
צריך לעשות השבת עבדה? למי? ללווה או המלווה?

התשובה:

צריך לשאול הלווה וא...

השאלה:

האם סירי סולתם חייבים טבילה?

התשובה:

הם מיוצרים אמנם בטורקיה אך אם בעלי החברה יהודים לא צריך טבילה. אם לא ידוע בלי ברכה.

השאלה:

כתוב שטוב שנשים יטבלו במקווה בער״ה וערב יוה״כ. האם זה מנהג טוב להרגיל את האשה בזה. ואם כך זו טבילה בלי ברכה נכון? וגם מה ראוי לכוון בטבילות כאלה הן האשה והן הגבר?

התשובה:

לא נהגו כיום כי זה פתח ל...

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0