• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

אדם שהתבלבל בספירה וספר פעמיים אותה ספירה. ועברה יממה בכדי לתקן. האם יש לו תקנה או שממשיך לספור ללא ברכה ?

התשובה:

רוב פוסקי דורינו סוברים שלא יכול להמשיך לספור בברכה. אמנם כ' הרבי מקאמארנע וז"ל...

השאלה:

מי שפיספס ספירת העומר לילה ויום שלם , ממשיך לספור בלי ברכה ?

התשובה:

כן.

השאלה:

יש סביבי מניין מרפסות אבל מהחצר שלי אפשר לראות מתפלל אחד בלבד, האם זה נחשב תפילה בציבור בשבילי, כמו כן יש ברכת כוהנים, האם אני יכול להצטרף עם ברכה?

התשובה:

זו מחלקת אם נחשב לתפילה במניין, לעניין...

השאלה:

האם אפשר לברך ברכת האילנות על שני עצים שפרותיהם שונים אך פרחיהם זהים?

התשובה:

אפשר לברך ברכת האילנות.

השאלה:

האם מותר להשתמש בפסח בכפפות לטקס חד פעמיות שלא כתוב עליהם כשר לפסח?

התשובה:

אם הם עם אבקה אסור להשתמש ואם בלי מותר.

השאלה:

להכשיר בקבוק מטרנה, האם מספיק עירוי מכלי ראשון ?

התשובה:

לכתחילה מי שיכול - עדיף לקנות בקבוק חדש. יש מחלוקת אם מועיל הגעלה לפלסטיק. האגרות משה אוסר. תוכל לסמוך על החזון עובדיה שמתיר אם נבלע ע"י ע...

השאלה:

ערב פסח אחרי סוף זמן אכילת חמץ האם מותר לבשל בכלים רגילים שלא הוכשרו לפסח עד זמן כניסת החג ?

התשובה:

תוכל לבשל בבוקר לפני סוף הזמן אכילת חמץ על מנת לאכלו גם לפני סוף הזמן. ואם נשאר תוכל לאכלו עד...

השאלה:

האם שומר נחשב לקטניות?

התשובה:

לא.

השאלה:

האם יש אופן מיוחד לסיום מסכת משניות ביחיד (צריך לקרוא/ לומר משהו בעת הסיום?) לעניין תענית בכורות?

התשובה:

רק לסיים.

השאלה:

בהכשרת מיקרוגל, האם הכלי עם החומר הפוגם צריך להיות כשר לפסח?

התשובה:

לא צריך כלי. לנקות היטב ולהדליק על חום גבוה כמה דק' ואם רוצים עם כלי - לא צריך שיהיה כשר לפסח.

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0