• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

האם אדם שאומר וידוי וי״ג מידות יפסיק לקדיש וקדושה?

התשובה:

אפילו לפי רבינו האר״י ז״ל שסובר כי ענית קדיש וקדושה הם מהתורה לא צריך להפסיק משום שכתב הריטב״א שגם העוסק במצווה דרבנן פטור אפילו ממצווה...

השאלה:

מתי מברכים בורא מיני מזונות בתוך הסעודה?

התשובה:

פת הבאה בכיסנין שאוכל לקינוח ומתיקה מברך עליהם מזונות בתוך הסעודה והם ג׳ מינים: א. שעשוי ככיסים וממלואים דבש או סוכר וכד׳. ב. עיסה שעירב בה דבש או...

השאלה:

האם סירים של ״סולתם״ צריכים טבילה

התשובה:

אם הם מתוצרת הארץ פטורים, אחרת חייבים.

השאלה:

האם נכון לבעל תשובה להכנס בשיחות שמושמעות שם גם דעות שיש בהם אפיקורסות (כפירה)?

התשובה:

כתוב במשנה באבות ״הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס״ לפיכך אם אינו שקוד ללמוד בודאי שלא יכנס בשיחו...

השאלה:

האם על פי הקבלה צריך לעשות קידושא רבא (של שבת בבוקר) בעמידה?

התשובה:

מצד אחד כתב הרב חיים ויטל: ״מורי היה נוהג לומר כל הקידושין מעומד בשבת ויום טוב״. ואפשר להבין מכאן שגם קידושא רבא בעמידה. מצד ש...

השאלה:

אני שוב רוצה לחזור ולשאול בחלק י"ב אותיות רכ"ג-רכ"ה.

אם הבנתי נכון הרב כתב בתשובה ההיא שאין ג"ר דרוח מחלוקה ב' אלא מחלוקה א' - היינו שהם חיצוניות [שהם מצד הקביעות של העולמות]. ומש"כ באות רכ"ג בס...

שם השואל: דוד

השאלה:

שלום לרב, בחלק י"ב באו"פ בסוף אות רכ"ג כתוב במפורש שג"ר דרוח של ז"א מתקבלים ממ"ן דו' ונקודה, והם מחלוקה ג' דנקודים. מיד אח"כ באות רכ"ד כתוב שמחיצוניות העולמות יצאו גם הג"ר דרוח (עד...

ב"ה

השאלה:

באות סז' חלק ט' אומר על הבצד"ק שמכונה נקב להשפעת ו"ק או פה להשפעת ג"ר.

האם הכוונה היא שמכונה פה ביחס לראש שהוא ג"ר ונקב ביחס לגוף שהוא ו"ק, או הכוונה שבגדלות השפעת פה מכונה ג"ר ואילו בקט...

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0