top of page

קידושא רבא

השאלה:

האם על פי הקבלה צריך לעשות קידושא רבא (של שבת בבוקר) בעמידה?


התשובה:

מצד אחד כתב הרב חיים ויטל: ״מורי היה נוהג לומר כל הקידושין מעומד בשבת ויום טוב״. ואפשר להבין מכאן שגם קידושא רבא בעמידה. מצד שני כתב בשער הכוונות בנושא סעודת שחרית וזה לשונו: תשב מיושב ותקבל הכוס עד כאן לשונו, ניתן להבין מכאן שגם הקידוש יהיה בישיבה. לסיכום- מנהג החסידים בעמידה והספרדים ואשכנז בישיבה.


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page