top of page

התבלבל בספירת העומר?

השאלה:

אדם שהתבלבל בספירה וספר פעמיים אותה ספירה. ועברה יממה בכדי לתקן. האם יש לו תקנה או שממשיך לספור ללא ברכה ?התשובה:

רוב פוסקי דורינו סוברים שלא יכול להמשיך לספור בברכה. אמנם כ' הרבי מקאמארנע וז"ל וכל לילה חלק מצוה בפני עצמה ואם שכח ולא מנה בלילה מונה ביום בברכה ואם גם ביום שכח מונה בשאר לילות עם כל ישראל בברכה כך הוא דעת כל הראשונים, ואין ביד פוסק אחד להכריע נגד רוב בנין ורוב מנין, וכך הונהג אאמו"ר זצ"ל וכל הצדיקים כך הלכה פסוקה בלי גמגום שאם שכח לספור לילה אחד סופר בשאר לילות בברכה, שאם אתה אומר לו שלא יברך, גם הוא אינו סופר בכוונה, והוא על חנם שכך הלכה פסוקה בכל הראשונים עכ"ל. ודברי טעם הם..

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page